Witamy na stronie Samorządowego Przedszkola w Izbicy. Miłego dnia!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin korzystania z placu zabaw

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

 

w Samorządowym Przedszkolu w Izbicy

 

§ 1.

 

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu w Izbicy.

 

§ 2.

 

Plac zabaw i znajdujące się na jego terenie urządzenia stanowią własność Samorządowego Przedszkola w Izbicy.

 

§ 3.

 

Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci, jest przeznaczony dla dzieci do lat 14.

 

§ 4.

 

Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli wspomaganych przez pracowników placówki, rodziców lub wskazanych przez rodziców opiekunów ponoszących pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.

 

§ 5.

 

Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:

  1.  

w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,

  1.  

zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, drabinek, bramek, dachów domków itp.,

  1.  

zabronione jest korzystanie z urządzeń zabawowych, np. z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

 

§ 6.

 

Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

 

  1.  

zaśmiecania terenu,

  1.  

niszczenia i uszkadzania roślinności,

  1.  

dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń,

  1.  

zakłócania spokoju i porządku publicznego,

  1.  

palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

  1.  

wprowadzania zwierząt,

  1.  

spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

  1.  

przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

 

§ 7.

 

Przed każdym wyjściem na plac zabaw nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń.

 

§ 8.

 

Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy zgłaszać Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola w Izbicy.

 

§ 9.

 

Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca się konserwatorowi zatrudnionemu w przedszkolu.

 

§ 10.

 

Utrzymanie w czystości placu zabaw należy do obowiązków konserwatora zatrudnionego

w przedszkolu.

 

§ 11.

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Izbicy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie poza godzinami pracy przedszkola i nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu.

 

§ 12.

 

Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie.

 

§ 13.

 

Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na terenie placu zabaw.

 

 

§ 14.

 

Oświadczenie o zapoznanie się z treścią regulaminu (załącznik nr 1) potwierdza własnoręcznym podpisem każdy pracownik Samorządowego Przedszkola w Izbicy.

.

 

 

§ 15.

 

Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej na terenie placówki i na stronie internetowej przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2023-02-21 13:59:00
Data edycji: 2023-02-21 14:01:03
Ilość wyświetleń: 403
Nie zabieraj dziecku kamieni spod nóg, bo gdy dorośnie, potknie się o ziarenko piasku
Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej