Witamy na stronie Samorządowego Przedszkola w Izbicy. Miłego dnia!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin opłat za przedszkole

 1.  

REGULAMIN POBIERANIA I ROZLICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA I WYŻYWIENIE W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W IZBICY

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2023 r. poz. 900)
 2. Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2203, z późn. zm.)
 3. Uchwała Nr LXIV.440.2023 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wymiaru czasowego, w jakim publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Izbica zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 • 1

Regulamin pobierania i rozliczania odpłatności za pobyt dziecka i wyżywienie  w Samorządowym Przedszkolu w Izbicy zwany dalej „Regulaminem” określa zasady naliczania opłat za pobyt i wyżywienie, sposób dokonywania opłat oraz zasady i kryteria zwalniania lub obniżania opłat za pobyt dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Izbicy.

 • 2

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpłatną realizację podstawy programowej w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie.
 2. Czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy programowej w zakresie nauczania, wychowania i opieki o którym mowa w ust.1 określony jest w godzinach od 8.00 do 13.00.
 3. Dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa się na kwotę 1,30 zł (słownie: jeden złoty 30/100) za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka.
 4. Opłata - świadczenie za pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje wszystkie faktycznie zarejestrowane godziny pobytu dziecka w danym okresie rozliczeniowym, poza godzinami od 8.00 do 13.00.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do podania w „Karcie zapisu dziecka do przedszkola” oraz w „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” godzin pobytu dziecka w przedszkolu potwierdzając wpis własnoręcznym podpisem.
 6. W/w deklaracje będą weryfikowane z wykazem uczęszczania na zajęcia rejestrowanym przez aplikację „Obecności.pl”, po uprzednim odbiciu karty „na wejściu” i „wyjściu” w czytniku obecności umieszczonym przy wejściu do przedszkola.
 7. Rodzic/opiekun prawny sprawdza rozliczenie godzin wg zapisu w aplikacji. Brak sprzeciwu przez rodzica co do podanych kwot, uważa się za pozytywne ich zweryfikowanie.
 8. Zmiany zadeklarowanych godzin uczęszczania dziecka do przedszkola - mające wpływ na wysokość opłat - rodzic/opiekun prawny, może dokonać w każdym czasie po wcześniejszym porozumieniu z dyrektorem przedszkola, w formie pisemnej, ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca.
 • 3

Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu

 1. Od 1 stycznia 2024 r. przedszkole korzysta z posiłków przygotowywanychprzez stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Izbicy, prowadzonej przez Gminę Izbica.
 2. Warunki korzystania z żywienia w przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala stołówka szkolna na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Izbica, reprezentowaną przez dyrektora szkoły na podstawie pełnomocnictwa, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka. Umowe zawiera się co roku , na jeden rok szkolny - Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 3. Na całodzienne wyżywienie dzieci składają się:                                                                                                                                                                                                                                                               a) śniadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        b) dwudaniowy obiad                                                                                                                                                                                                                                                                                                         c) podwieczorek
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) pisemnie deklarują ilość spożywanych posiłków przez dziecko.
 5. Rodzice mogą zrezygnować tylko z podwieczorka.                 
 •   4

                   Zwalnianie z opłat

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka 6-letniego, które korzysta z wychowania przedszkolnego, są zwolnieni z opłat za pobyt w czasie przekraczającym wymiar gwarantowanego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalonym przez organ prowadzący.
 2. W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, opłata za pobyt ulega obniżeniu o 50% za drugie i o 75% za każde następne dziecko.
 3. Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2 nie obejmuje korzystania przez dziecko z żywienia.
 • 5

              Naliczanie i wnoszenie opłat

 1. Opłaty, o których mowa w § 2  dokonuje się za miesiąc poprzedni (z dołu) do 10 dnia następnego miesiąca.
 2. Przedszkole dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego.

3.Miesięczną opłatę za przedszkole stanowią dwa składniki:                                                                                                                                                                                                                                          a) Miesięczna opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole wyliczana jest jako iloczyn:

 1,00 zł x liczba godzin obecności dziecka w przedszkolu w czasie przekraczający 5 godzin dziennie w danym miesiącu                                                                                                                                    b) Miesięczna opłata za wyżywienie wyliczana jest i płatna zgodnie z umową zawartą pomiędzy szkołą a rodzicem (opiekunem prawnym).

 1. Wysokości kwot do zapłaty za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice sprawdzają po uprzednim zalogowaniu się do aplikacji „Obecności.pl”.
 2. Opłaty należy wnosić:

- bezpośrednio na konto przedszkola - Rachunek bankowy:

BS Izbica 64 9610 0002 2001 0000 0837 0021 w tytule przelewu podając: imię i nazwisko dziecka, wysokość wnoszonej opłaty za pobyt oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

 1. Za termin wpłaty należności uznaję się datę wpływu należności na rachunek bankowy przedszkola.
 2. Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia należnych opłat.
 3. W przypadku uchylania się od uiszczania opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art.102 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo oświatowe).
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia i zamieszczony jest na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola w Izbicy.

 

Załącznik

do Regulaminu pobierania i rozliczania odpłatności za pobyt dziecka i wyżywienie w Samorządowym Przedszkolu w Izbicy

 

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ

w Samorządowym Przedszkolu w Izbicy

 

 1. Przedszkole prowadzi odpłatne żywienie dzieci w formie cateringu.

Sala przedszkolna jest miejscem spożywania posiłków dla dzieci 3-letnich. Pozostałe grupy spożywaja posiłki w stołówce przedszkolnej.

 1. Na posiłki składają się:
 2. a) śniadanie
 3. b) dwudaniowy obiad
 4. c) podwieczorek
 5. Posiłki wydawane są w godzinach:           śniadanie                    8.30 – 9.30

                                   obiad                          11.30 – 12.30

                                   podwieczorek             14.00 – 14.15

                                                                      

 1. Korzystanie z posiłków stołówki przedszkolnej jest odpłatne. Posiłki wydawane są:

- dzieciom z przedszkola, których rodzice wnoszą opłaty indywidualne za wyżywienie,

- dzieciom, których dożywianie refunduje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 1. Jadłospis tygodniowy ustalany jest przez dietetyka zatrudnionego przez szkołe podstawowa w Izbicy i wywieszany jest na tablicy informacyjnej dla rodziców lub na drzwiach wejściowych do przedszkola. Jadłospisy oparte są na zasadach racjonalnego żywienia.
 2. Posiłki przygotowywane są zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym na zasadach obowiązujących przepisów Ministerstwa Zdrowia.
 3. Posiłki wydawane są w dni, w których pracuje przedszkole.
 4. Podczas posiłku dzieci są wdrażane do samodzielnego, kulturalnego i bezpiecznego spożywania posiłków.
 5. Załącznik do Regulaminu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Data dodania: 2022-10-20 12:04:05
Data edycji: 2024-01-23 16:05:03
Ilość wyświetleń: 830
Nie zabieraj dziecku kamieni spod nóg, bo gdy dorośnie, potknie się o ziarenko piasku
Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej