Witamy na stronie Samorządowego Przedszkola w Izbicy. Miłego dnia!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin opłat za przedszkole

 

REGULAMIN POBIERANIA I ROZLICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA I WYŻYWIENIE W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W IZBICY

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 59 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2203, z późn. zm.)
 3. Uchwała Nr LXIV.440.2023 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wymiaru czasowego, w jakim publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Izbica zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 • 1

Regulamin pobierania i rozliczania odpłatności za pobyt dziecka i wyżywienie  w Samorządowym Przedszkolu w Izbicy zwany dalej „Regulaminem” określa zasady naliczania opłat za pobyt i wyżywienie, sposób dokonywania opłat oraz zasady i kryteria zwalniania lub obniżania opłat za pobyt dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Izbicy.

 • 2

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpłatną realizację podstawy programowej w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie.
 2. Czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy programowej w zakresie nauczania, wychowania i opieki o którym mowa w ust.1 określony jest w godzinach od 8.00 do 13.00.
 3. Dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa się na kwotę 1,30 zł (słownie: jeden złoty 30/100) za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka.
 4. Opłata - świadczenie za pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje wszystkie faktycznie zarejestrowane godziny pobytu dziecka w danym okresie rozliczeniowym, poza godzinami od 8.00 do 13.00.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do podania w „Karcie zapisu dziecka do przedszkola” oraz w „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” godzin pobytu dziecka w przedszkolu potwierdzając wpis własnoręcznym podpisem.
 6. W/w deklaracje będą weryfikowane z wykazem uczęszczania na zajęcia rejestrowanym przez aplikację „Obecności.pl”, po uprzednim odbiciu karty „na wejściu” i „wyjściu” w czytniku obecności umieszczonym przy wejściu do przedszkola.
 7. Rodzic/opiekun prawny sprawdza rozliczenie godzin i opłat za wyżywienie wg zapisu w aplikacji. Brak sprzeciwu przez rodzica co do podanych kwot, uważa się za pozytywne ich zweryfikowanie.
 8. Zmiany zadeklarowanych godzin uczęszczania dziecka do przedszkola - mające wpływ na wysokość opłat - rodzic/opiekun prawny, może dokonać w każdym czasie po wcześniejszym porozumieniu z dyrektorem przedszkola, w formie pisemnej, ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca.
 • 3

Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu

 1. Warunki korzystania z żywienia w przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala się zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przygotowywanie oraz dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Izbicy” oraz na podstawie art. 106 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378)
 2. Opłata za całodzienne wyżywienie dziecka w Przedszkolu uzależniona jest od kwoty zaproponowanej przez firmę cateringową, wyłonioną w postępowaniu przetargowym.
 3. Na całodzienne wyżywienie dzieci składają się:
 4. a) śniadanie
 5. b) dwudaniowy obiad
 6. c) podwieczorek
 7. Rodzice (prawni opiekunowie) pisemnie deklarują ilość spożywanych posiłków przez dziecko.
 8. Rodzice mogą zrezygnować tylko z podwieczorka.
 9. Zmiany odnośnie wyżywienia dziecka w przedszkolu - mające wpływ na wysokość opłat -rodzic/opiekun prawny, może dokonać w każdym czasie po wcześniejszym porozumieniu z dyrektorem przedszkola, w formie pisemnej, ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca.
 10. Rodzice mają również obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka i informowania o przyczynie tejże nieobecności.
 11. Zgłoszenia nieobecności dziecka należy dokonać w dniu nieobecności, osobiście lub telefonicznie, najpóźniej do godz. 8:00.
 12. Zgłoszenie nieobecności po godzinie 8:00 spowoduje naliczenie opłaty za wyżywienie za ten dzień, a nieobecność będzie odliczana od kolejnego zgłoszonego dnia dalszych nieobecności.
 13. Wysokość opłaty miesięcznej za wyżywienie dziecka w przedszkolu pomniejsza się o ilość całodziennych zgłoszonych nieobecności dziecka w przedszkolu.
 14. Zabieranie dziecka z przedszkola w tzw. sytuacjach wyjątkowych (lekarz, dentysta itp.) następuje na życzenie i odpowiedzialność rodziców/prawnych opiekunów i nie podlega zwrotowi.                     
 •   4

                   Zwalnianie z opłat

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka 6-letniego, które korzysta z wychowania przedszkolnego, są zwolnieni z opłat za pobyt w czasie przekraczającym wymiar gwarantowanego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalonym przez organ prowadzący.
 2. W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, opłata za pobyt ulega obniżeniu o 50% za drugie i o 75% za każde następne dziecko.
 3. Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2 nie obejmuje korzystania przez dziecko z żywienia.
 • 5

              Naliczanie i wnoszenie opłat

 1. Opłaty, o których mowa w § 2 i § 3 dokonuje się za miesiąc poprzedni (z dołu) do 10 dnia następnego miesiąca.
 2. Przedszkole dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego.

3.Miesięczną opłatę za przedszkole stanowią dwa składniki:

 1. a) Miesięczna opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole wyliczana jest jako iloczyn:

 1,00 zł x liczba godzin obecności dziecka w przedszkolu w czasie przekraczający 5 godzin dziennie w danym miesiącu

 1. b) Miesięczna opłata za wyżywienie wyliczana jest jako iloczyn:

 dzienna stawka żywieniowa x liczba dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

 1. Wysokość opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w Przedszkolu pomniejsza się o pełne dni zgłoszonej nieobecności dziecka w miesiącu, za który jest naliczana w/w opłata.
 2. Zabieranie dziecka z przedszkola w tzw. sytuacjach wyjątkowych ( lekarz, dentysta itp.) następuje na życzenie i odpowiedzialność rodziców/prawnych opiekunów i nie podlega zwrotowi.
 3. Wysokości kwot do zapłaty za świadczenia rodzice sprawdzają po uprzednim zalogowaniu się do aplikacji „Obecności.pl”.
 4. Opłaty należy wnosić:

- bezpośrednio na konto przedszkola - Rachunek bankowy:

BS Izbica 64 9610 0002 2001 0000 0837 0021 w tytule przelewu podając: imię i nazwisko dziecka, wysokość wnoszonej opłaty za wyżywienie i za pobyt (oddzielnie) oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

 1. Za termin wpłaty należności uznaję się datę wpływu należności na rachunek bankowy przedszkola.
 2. Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia należnych opłat.
 3. W przypadku uchylania się od uiszczania opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art.102 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo oświatowe).
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia i zamieszczony jest na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola w Izbicy.

 

Załącznik

do Regulaminu pobierania i rozliczania odpłatności za pobyt dziecka i wyżywienie w Samorządowym Przedszkolu w Izbicy

 

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ

w Samorządowym Przedszkolu w Izbicy

 

 1. Przedszkole prowadzi odpłatne żywienie dzieci w formie cateringu.

Sala przedszkolna jest miejscem spożywania posiłków dla dzieci 3-letnich. Pozostałe grupy spożywaja posiłki w stołówce przedszkolnej.

 1. Na posiłki składają się:
 2. a) śniadanie
 3. b) dwudaniowy obiad
 4. c) podwieczorek
 5. Posiłki wydawane są w godzinach:           śniadanie                    8.30 – 9.30

                                   obiad                          11.30 – 12.30

                                   podwieczorek             14.00 – 14.15

                                                                      

 1. Korzystanie z posiłków stołówki przedszkolnej jest odpłatne. Posiłki wydawane są:

- dzieciom z przedszkola, których rodzice wnoszą opłaty indywidualne za wyżywienie,

- dzieciom, których dożywianie refunduje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 1. Jadłospis tygodniowy ustalany jest przez dietetyka zatrudnionego przez firmę cateringową i wywieszany jest na tablicy informacyjnej dla rodziców lub na drzwiach wejściowych do przedszkola. Jadłospisy oparte są na zasadach racjonalnego żywienia.
 2. Posiłki przygotowywane są zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym na zasadach obowiązujących przepisów Ministerstwa Zdrowia.
 3. Posiłki wydawane są w dni, w których pracuje przedszkole.
 4. Podczas posiłku dzieci są wdrażane do samodzielnego, kulturalnego i bezpiecznego spożywania posiłków.
 5. Załącznik do Regulaminu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Data dodania: 2022-10-20 12:04:05
Data edycji: 2023-09-26 16:26:36
Ilość wyświetleń: 595
Nie zabieraj dziecku kamieni spod nóg, bo gdy dorośnie, potknie się o ziarenko piasku
Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej